Tạo Mới

Mã khoa phòng Ngày Mô tả sơ lược về sự cố Đề xuất giải pháp ban đầu Biện pháp xử trí khắc phục
Mã khoa phòng Ngày Mô tả sơ lược về sự cố Đề xuất giải pháp ban đầu Biện pháp xử trí khắc phục